how to create your own web page

ERHVERVSSKOLERNES  NETVÆRK

Hjælp til selvhjælp

Der er hjælp at hente, når man ønsker at forebygge sundhed og igangsætte sundhedsindsatser. De fleste kommuner tilbyder forebyggende indsatser og har konsulenter ansat, som skolerne kan rådføre sig med og invitere til at komme til skolen som fx oplægsholder eller som opsøgende i forhold til unge, der mistrives af forskellige årsager. Organisationer og foreninger kan inddrages i det sundhedsfremmende arbejde.

Sundhedsstyrelsen har udarbejdet en række forslag til sunde rammer og sundhedspolitikker.

Læs mere her:
http://www.sst.dk/Direkte/Erhvervsskoler/SundeRammer.aspx

Kosmos, Nationalt Videncenter, har kost, motion og sundhed som indsatsområder og har været med til at etablere et nationalt netværk for netop erhvervsskolerne.

Formålet med netværket er at skabe et forum for de ansatte ved landets erhvervsuddannelser, produktionsskoler og andre relevante samarbejdspartnere, i hvilket der kan skabes gensidig inspiration samt kendskab til ny viden inden for sundhedsfremme.

Læs mere om netværket og Kosmos her:
https://vicekosmos.dk/erhvervsuddannelse/netvaerk-for-sundhedsfremme-for-erhvervs-og-produktionsskolerne/

Sundhed–
det brede sundhedsbegreb

Det positive, brede sundhedsbegreb dækker over en fokusering på både forebyggelse og sundhedsfremme.

Vi skal dermed både undgå sygdom og samtidig fremme det gode liv.

Dette materiale tager afsæt i det brede sundhedsbegreb og inddrager dermed forskellige faktorer, der påvirker

sundheden - livsstil, levevilkår og sundhedsfremmende indsatser.

Motion og bevægelse
på erhvervsuddannelserne

Effekt af bevægelse.
Vidensråd for Forebyggelse har i foråret 2016 udgivet en rapport om effekten af bevægelse på baggrund af en stor undersøgelse. At motion og bevægelse er godt for sundheden er ikke længere nogen nyhed. Det nye er dokumentation for, at mere fysisk aktivitet i skoledagen også har en ef-fekt på den faglige præstation og på elevernes trivsel.Mere fysisk aktivitet vil fremme elevernes:

• Sundhed
• Trivsel
• Faglig præstation

”Der er stærk evidens for, at fysisk træning, der styrker kredsløb og/eller stofskifte, har positive effekter på sundhed og trivsel. Der er endvidere evidens for, at fysisk træning styrker faglig præstation, omend der ikke findes skolebaserede fysiske træningsstudier. Nogle studier viser, at fysisk træning, der styrker motorikken, har positiv effekt på den faglige præstation.”

Uddrag af rapportens hovedkonklusion og sammenfatning.

Du kan hente hele rapporten her:
http://www.vidensraad.dk/

Debatoplæg til
dokumentariske film

Se her to korte dokumentariske film, som på hver deres måde giver ideer til, hvordan du og dine kollegaer kan tilrettelægge og organisere en skoledag med mere fysisk bevægelse i undervisning og læring.

Hvad kendetegner motion og bevægelse i skoledagen?

Motion og bevægelse kan inddeles i fire overordnede kategorier:

1. Aktive pauser

2.   Fysisk træning

3.   Bevægelse i undervisningen

4.   Idrætsfaget


Jf. Seelen 2013, folkeskolen.dk

Motion og bevægelse som didaktisk værktøj

Motion og bevægelse kan i dette materiale forstås som et didaktisk værktøj til at skabe motivation for læring og til at fremme indlæringen.

Anvend fx powerpauser i undervisningen, der kan fremme læringsparathed og motivation for læring. Eller lad eleverne øve sig i faglige begreber gennem leg, hvor de er fysisk aktive i læringen.

Der er således ikke tale om at undervise i motion og bevægelse, men at implementere fysisk aktivitet i undervisningen.Motion og bevægelse som et didaktisk værktøj er en vej til at nå målet om:

• At understøtte motivation og læring
• At fremme sundhed

Undervisning i motion og bevægelse

Med et særligt fokus på arbejdsmiljø, bevægemønstre, ergonomi og motion som forebyggende indsats kan man i højere grad undervise i motion og bevægelse.

Det kan fx ske i de praksisnære fag, når eleverne er i værkstederne m.v. Og det kan ske i de timeløse fag, hvor motion og bevægelse indgår.

Det primære formål med denne del af materialet er at forebygge arbejdsrelaterede skader nu og på sigt, men også at give eleverne en forståelse for deres krop, deres fysisk og helbred i forhold til det eller de job, de gerne skal kunne mestre fremtidigt, og som de skal kunne holde til arbejdslivet ud.

KOSMOS

vicekosmos.dk

TRYG FONDEN

trygfonden.dk